2008-03-12

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ navbar ഒളിപ്പിക്കാന്‍

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന Navbar Hide ചെയ്യണോ?വളരെയെളുപ്പമാണിത്‌.നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ layout-ല്‍ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാല്‍ മതി.
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 അഭിപ്രായം: