2008-03-19

ഗൂഗിളില്‍ മാത്രം മതിയോ? msn ലും വേണ്ടേ

ഗൂഗിളില്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഇന്‍ഡക്സ്‌ ചെയ്യുന്ന വിധവും യഹൂവില്‍ ഇന്‍ഡക്സ്‌ ചെയ്യുന്ന വിധവും വിവരിച്ചിരുന്നല്ലോ? ഇനി യാഹുവില്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഇന്‍ഡക്സ്‌ ചെയ്യാന്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 അഭിപ്രായം: